Regulamin
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu https://tralalinka.pl/

Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://tralalinka.pl

Sprzedawca – "ARMA" Artur Maciejkowicz ul. Bohaterów znad Nysy 8 lok. 4, 59-630 Mirsk

Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru prezentowanego na stronach Sklepu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 DANE KONTAKTOWE

Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 17/26, 58-506 Jelenia Góra.

Adres e-mail: sklep@tralalinka.pl

Numer telefonu: +48 792 976 791

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka. Następnie Kupujący wybiera sposób dostarczenia towaru, rodzaj płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).

W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia, po zaakceptowaniu Regulaminu, następuje złożenie Zamówienia.

W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub w formularzu zamówienia jeśli Kupujący złożył Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika.

Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

§ 5 KOSZT ZAMÓWIENIA

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 PŁATNOŚCI

Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • za pośrednictwem platformy płatniczej przelewy24.pl
  • za pobraniem

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry – za zakupione towary należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 3.

§ 7 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu, jak najszybciej realizacji zamówień.

Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składają się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru, podany w koszyku podczas składania Zamówienia, oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru przez: firmę kurierską, który nie wyniesie więcej niż 3 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano dłuższy termin 10-28 dni roboczych.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.

W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia: w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru; w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór dostępny jest poniżej, może być wysłany pocztą lub przekazany pocztą elektroniczną).

Konsument musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Przed odesłaniem zwracanego towaru bardzo prosimy o kontakt mailowy: sklep@tralalinka.pl w celu przesłania adresu na który należy odesłać towar.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Sklep tralalinka.pl nie przyjmuje zwrotów przesyłek za pobraniem.

Zwracany produkt musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością.

Asortyment taki jak łóżka, meble robione na zamówienie ( realizowane pod konkretny wymiar na życzenie klienta),produkty drewniane, które mają podany czas realizacji 14,21,28,30 dni roboczych na realizację,  produkty personalizowane (min. laleczki/plecaczki) nie podlegają zwrotowi.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zastało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący będący Konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.

W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.

Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@tralalinka.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Tralalinka / Arma Artur Maciejkowicz ul. Ogińskiego 17/26 58-506 Jelenia Góra .

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.

Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.

Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 12 WYMOGI TECHNICZNE

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript oraz plików coookies, z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów w Sklepie także aktywne konto e-mail.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Tralalinka @ FB
Tralalinka @ IG
Sklep internetowy Shoper.pl